Weeping Window

Bu Gerald Yr Ysgwrn a minnau’n lwcus iawn o gael gwahoddiad i gymryd rhan yn lansiad arddangosfa’r ‘Weeping Window’ yng Nghastell Caernarfon wythnos diwethaf. Pan aethom i mewn roedd y castell dal i fod ar gau a’r staff yn paratoi am ddiwrnod prysur iawn yn croesawu ymwelwyr cyffredinol, cyfranwyr y prosiect a’r wasg.

poppies-caernarfon-oct-2016-6Llwyddodd yr olygfa i’m distewi (sydd yn dipyn o gamp), a doedd dim allai dynnu fy sylw oddi ar yr olygfa yn ein hwynebu pan gerddom ni i mewn, dim ond distawrwydd llwyr i amsugno neges y llif o goch o dop y castell i mewn i’r ddaear.  Tybiaf fod pawb yn dehongli’r darn o gelf gan Paul Cummins a Tom Piper yn wahanol; ond i mi, ag o bell, roedd yn rhy debyg i lif gwaed i beidio â meddwl am y miloedd a gollwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Yn debyg i’r pabi coch, gwyn, du neu biws, gwelwn Hedd Wyn hefyd fel symbol o genhedlaeth o Gymry a gollwyd yn y Rhyfel.  Pan gyhoeddwyd enillydd y Gadair yn Eisteddfod Penbedw ym 1917 daeth hwnnw i gynrychioli pob un gadair wag ledled Cymru, Prydain a’r byd. Nid yw Ellis Humphrey Evans yn bwysicach na neb arall a gollwyd yn y rhyfel, ond trwy gofio’i stori gobeithio y gallwn gofio am yr oddeutu 40,000 a gollwyd o Gymru. Oherwydd hyn, cafodd Gerald y fraint o osod y pabi olaf yn y tir. poppies-caernarfon-oct-2016-33

Nid cyfle i weld y pabïau yn unig a geir yng Nghastell Caernarfon ar hyn o bryd, ond cyfle i weld Llyfr y Cofio hefyd. Llyfr gyda llawysgrifen goeth, hyfryd, sy’n nodi enw pob un a oedd â chysylltiad â Chymru a gollwyd yn ystod y Rhyfel. Tybed enw pwy welwch chi ar y dudalen agored?

Am fwy o wybodaeth am y pabïau ewch i https://www.1418now.org.uk/commissions/poppies-weeping-window-caernarfon-castle/

Gan Jess Enston, Swyddog Datblygu Cynulleidfa’r Ysgwrn.

Last week, Gerald Yr Ysgwrn and I were invited to the launch of the ‘Weeping Window’ exhibition in Caernarfon Castle, and what a privilege that was. When we first arrived the castle hadn’t yet opened and staff were busy preparing to welpoppies-caernarfon-oct-2016-15come general visitors, project partners and the press.

The view managed to silence me (which is quite an achievement), and there was nothing to distract from the site that greeted us as we walked in, only a chance to absorb the river of red flowing from the top of the castle into the earth and its silent message. I’m sure that everyone interprets the artwork by Paul Cummins and Tom Piper differently; but for me, and from far, its resemblance to flowing blood forces you to think of the thousands lost during the First World War. poppies-caernarfon-oct-2016-24

Like the red, white, black and purple poppy Hedd Wyn is also seen as a symbol for a lost generation from Wales killed in the war. When the winner of the Eisteddfod chair was announced in Birkenhead in 1917 that chair came to represent every empty chair throughout Wales, Britain and the world. Ellis Humphrey Evans is no more important that anyone else lost in the war, but through telling his story we hope to remember the some 40,000 killed from Wales. Because of this, Gerald had the privilege of placing the last poppy in the ground.

poppies-caernarfon-oct-2016-32Not only is there an opportunity to see the poppies in Caernarfon castle at the moment, but there is also a chance to see the Book of Remembrance. The book lists every name with a connection to Wales that was lost during the war, in beautiful, intricate hand writing. I wonder who’s name you will find on the open page?

For more information on the poppies go to https://www.1418now.org.uk/commissions/poppies-weeping-window-caernarfon-castle/

By Jess Enston, Yr Ysgwrn’s Audience Development Officer.

Advertisements
Weeping Window

Brwyrd y Somme/ Battle of the Somme

Ddechrau’r mis cynhaliwyd gwasanaethau coffa cenedlaethol a rhyngwladol i gofio Brwydr y Somme a barodd dros 4 mis. Teimlodd cymunedau bach a mawr effaith y frwydr yma oherwydd graddfa’r golled a ‘doedd Trawsfynydd ddim gwahanol. Gwelodd mis Gorffennaf can mlynedd ers marwolaethau Preifat John Morris (lladdwyd ar Orffennaf 12) a Preifat Robert Morris (lladdwyd ar Orffennaf 15). Nid oes gan yr un o’r ddau fedd, ond cerfiwyd eu henwau ar gofgolofn Thiepval. Lladdwyd Pte. John Morris ynghyd â channoedd o Gymry yn ystod brwydr Mametz (Gorffennaf 10-12), brwydr a adwaenir fel ‘baptism of fire’ y 38ain Adran Gymreig oedd yn gymharol newydd ar y pryd.

O’r helyn afreolus- taro tro
Tua’r Traws fydd felus:
Yn y lle, ‘n mhob cwm a llys,
Mae hiraeth a Jac Morrus.

Yn ôl dyddiad ei farwolaeth mae’n debygol i Pte. Roberts Morris (aelod o’r 8fed bataliwn, Catrawd de Swydd Caerhirfryn, rhan o’r 25ain Adran) gael ei ladd ym mrwydr Cefn Bazentin oedd hefyd yn rhan o wedd gyntaf yr ymosodiad.

Yr oedd Robert a John yn rhan o fataliynau a grëwyd mewn ymateb i alwad Kitchener am wirfoddolwyr i ymrestru. Roedd John, ynghyd â phump arall ar gofeb Traws, yn rhan o’r 17eg fataliwn yn y Ffiwsilwyr Cymreig. Wedi derbyn hyfforddiant yn Llandudno, cafodd y bataliwn (oedd erbyn hyn yn rhan o’r 38ain Adran) ei yrru allan i Ffrainc ym mis Rhagfyr 1915. Cychwynnodd gyrfa Robert yn y fyddin yn gynharach gan i’w fataliwn ef gael ei sefydlu yn Warrington ym mis Medi 1914 gan ffurfio rhan o Drydedd Fyddin Newydd Kitchener. Mae’n bosib bod Robert yn byw yn yr ardal yma’r adeg hynny. Cafodd ei hyfforddi yn Lloegr, a chyrhaeddodd y bataliwn Ffrainc ym mis Medi 1915.

Wrth i’r ymchwil fynd yn ei flaen rydym yn gobeithio darganfod mwy am y dynion a’r bywydau y gadawsant ar eu holau yn Nhrawsfynydd.

Diolch i Anna Lewis sy’n gwirfoddoli i’r Ysgwrn am ysgrifennu’r blog mis yma. Mae hi wrthi yn ddiwyd yn ymchwilio effeithiau’r rhyfel ar Trawsfynydd.

At the start of the month, national and international memorials took place to remember the start of the four month Battle of The Somme. The scale of the loss of life meant that the battle’s impact was felt in communities small and large across the country – and Trawsfynydd was no exception. July also sees the hundred year anniversary of the deaths of Private John Morris (died 12th July) and Private Robert Morris (died 15th July). Neither of the men have any known grave although their names are commemorated on the vast Thiepval memorial. 

Pte. John Morris died, along with hundreds of Welshmen, during the attack on Mametz Wood (10-12 July), an offensive now considered a “baptism of fire” for the newly formed 38th (Welsh) division. Given the date of his death, Pte. Robert Morris (a member of the 8th Battalion, South Lancashire Regiment, part of the 25th Division) was likely killed in the Battle of Bazentin Ridge, also part of the first phase of the Offensive.

Both Robert and John were part of battalions that had formed in response to Kitchener’s appeal for volunteer recruits. John, along with five others commemorated on the Traws war memorial, was part of the 17th Battalion of the Royal Welsh Fusiliers. After training in Llandudno, the battalion (now part of the 38th Division) was shipped out to France in December 1915. Robert’s army career had begun earlier as his battalion was raised at Warrington in September 1914 and formed part of Kitchener’s Third New Army. Possibly Robert had been living in the area at the time. His training took place in England and the battalion arrived in France September 1915.

As research continues we hope to be able to find out more about these men and the lives they left behind in Trawsfynydd.

Thank you to Anna Lewis, a volunteer for Yr Ysgwrn,  for writing the blog this month. She has been busy researching the effects of war on Trawsfynydd.

Brwyrd y Somme/ Battle of the Somme

Pte Joseph R Williams

Ar Ddydd Sul, 29ain o Fai, cofiwn Joseph Richard Williams 18459. Yn Breifat yn y Ffiwsaliwyr Cymreig, fe’i lladdwyd ar faes y gâd pan oedd yn 37 mlwydd oed a bellach, mae wedi’i gladdu ym Mynwent Cymunedol La Neuville, Corbie – Rhes A Bedd 44.
Wrth ymchwilio i fywydau’r rhai a gollwyd yn y Rhyfel Mawr gwelwn ei bod hi’n haws darganfod rhai yn fwy na’i gilydd. Ond, yn lwcus iawn, mae’n bosib darganfod dipyn o wybodaeth am Joseph Williams a’i amser yn y Rhyfel Mawr.
Ym 1881 roedd Joseph yn ddwy oed ac yn byw yn Stryd Penygarreg, Trawsfynydd. Mae’n debyg ei fod o’n gymeriad anturiaethus gan iddo fynd i weithio mewn amryw o lefydd gan gynnwys Swydd Gaerhirfryn fel ‘Teithiwr Te’ ym 1901. Priododd Joseph Susan [Susannah] Williams pan oedd yn 24ain mlwydd oed yn Llanelwy, lle’r oedd yn gweithio fel Asiant Olew ac wrth ymchwilio i Gyfrifiad 1911 gwelwn ei fod yn byw yn Sir Gaerfyrddin fel glowr gyda’i wraig a’i blant., Mary a William. Ymrestrodd ym mis Medi 1914 yng nghatrawd y Royal Field Artillary a’i rif oedd 4565.Yn ogystal â’r gofeb yn Nhrawsfynydd, mae Joseph wedi’i gofio yn Sir Flint.

 

On Sunday we will remember the life of Joseph R Williams 18459. A Private in the Royal Welsh Fusiliers, Williams was killed on the Western Front when he was 37. Today Williams is buried at La Neuville Communal Cemetery, Corbie- RowA Grave 44.

Whilst researching those who lost their lives during the war we find that some are easier to find than others. Luckily we are able to find quite a bit of information on Joseph and his time in the war.In 1881 Joseph, then two, lived in Penycarreg Street, Trawsfynydd. It seems he was an adventurous person as he goes on to work in many different places and can be found in Lancashire in 1901 as a ‘Tea Traveler’.  Joseph married Susan [Susannah] Williams when he was 24 years old and living in St Asaph as an ‘Oil Agent’. According to the 1911 census he then moved on to Camarthenshire where he lived wih his wife and two children, Mary and William, as a miner. He first enlisted in September, 1914 as part of the Royal Field Artillery, his service number being 4565.  In addition to the Trawsfynydd memorial Joseph is also remembered in Flintshire. .     

Poster Dadorchuddio Enwau¹r ArwyrOs oes gennych chi ddiddordeb yn y math yma o ymchwil, cynhelir gweithdy ar y Rhyfel Mawr Dydd Sadwrn yma’r 28ain o Fai ym Mhlas Tan y Bwlch, Maetwrog. Os oes gennych chi diddordeb ymchwilio ym mywydau’r rhai cafodd eu golli yn y Rhyfel Byd Cyntaf cysylltwch i gofrestu ar 01766 772534.

If you are interested in this type of research a workshop on the First World War will be held this Saturday the 28th of May in Plas Tan y Bwlch Maentwrog. If you are interested in researching the lives of those lost during the war please register on 01766 772534.

Pte Joseph R Williams

26450 Pte Griffith Llewelyn Morris

Y llynedd mi welais Griffith Llywelyn
Ei lygaid yn lasliw, ei wallt yn felyn
Yn ei olwg lednais a’i tremiad tawel
‘Roedd nodau ei deulu, a golau’r capel.
Ond heddiw mae’i deulu o dan y cymyl,
Ac yntau yn huno yn sŵn y magnyl.
Caethiwo di, Arglwydd, ddwylo y gelyn
Darawodd un annwyl fel Griff Llywelyn. – Hedd Wyn

(Not an official translation but to give you the meaning behind the poem. ‘Last year I saw Griffith Llewelyn, his eyes were blue, his hair was yellow. In his eyes shone the chapel lamp and his family’s modesty. But today sees his family under a cloud, while he sleeps to the sound of guns. Lord, bind the hands of the enemy, who laid dear Griffith low’.)

Cofiwn Griffith Llewelyn Morris o Drawsfynydd gafodd ei ladd, yn 23 mlwydd oed, ar Fawrth y 3ydd, 1916 yn ystod y Rhyfel Mawr. Roedd Griffith yn rhan o 17eg fataliwn y Gartrawd Gymreig. Ymrestrodd ar y 6ed o Hydref,1914 ym Merthyr lle roedd yn gweithio yn y pyllau glo.Mae ei fedd yn Le Touret, Richebourg-L’avoue.

We remember Griffith Llewelyn Morris from Trawsfynydd, 23, killed on March the 3rd 1916 during the Great War. He was a private in the 17th Battalion Royal Welsh Fusiliers.  He inlisted on October 6th, 1914 in Merthyr where he worked as a minor. His grave is in Le Touret, Richebourg- L’avoue.

Roedd yn fab i David Morris oedd hefyd yn y fyddin a dyma rhan o’r llythyr cafodd ei dad i hysbysu marwolaeth Griffith.

This is an extract of a letter sent to his father, David Morris, who was also in the army informing him of Griffith’s death.

‘It is with great regret that I offer you my sympathy for the death of your son, Pte. G.Ll.Morris, who was killed whilst on fatigue work at the front line. Morris, I am a very poor one at expressing myself on an occasion like this but you will understand how I feel when one of my boys has been laid low. Yet what are my feelings in comparison to yours who have lost a brave son. One satisfaction you have, that he died for his King and Country- the greatest sacrifice a man can make.’- Y Rhedegydd 1916

Griffith Llewelyn Morris

26450 Pte Griffith Llewelyn Morris

Hel Pac am y Tro/ Packing Up for Now

Erbyn hyn mae’r da, y drwg a’r rhyfeddol wedi’u clirio o’r Ysgwrn. Ar ôl hir drefnu roedd hi’n bryd i dryc y symudwyr barcio o flaen y ffermdy eiconig i lwytho’r holl ddodrefn oddi yno. Bu Gerald Williams yno i oruchwylio’r cyfan, gan aml ebychu, “Duw, yn fanno odd hwnna, ie?”!
Wrth symud y dodrefn daeth aml haen o hanes y cartref i olau dydd – yn enwedig y tu ôl i’r Cloc Tywydd. IMG_2045 Gellir darllen y 26 haen o bapur wal fel ffosil o hanes Yr Ysgwrn. Diddorol hefyd oedd darganfod y wal yn noeth tu ôl i’r dresel, sy’n awgrymu bod y dodrefnyn wedi’i wthio rhwng y trawstiau cyn gosodwyd yr haen gyntaf o bapur wal.
Er bod y tân yn cael ei gynnau bob dydd, roeddem ni’n disgwyl dod o hyd i ddodrefn oedd yn dioddef o damprwydd a llwydni, ond roedd popeth yn rhyfeddol o sych. Mae amrywiaeth mawr yn oedran yr amrywiol greiriau, o fwrdd derw o oddeutu 1650 i gwpwrdd dillad o’r 1950au. Cludwyd y creiriau mwyaf i weithdy yng Nghaerfyrddin.

IMG_2077
Buan iawn daeth y diwrnod i symud y cadeiriau. Diolch byth, mi beidiodd y glaw yn Nhrawsfynydd y bore hwnnw, a chludwyd y chwe chadair i stordy lleol. Croeswyd pob bys wrth i’r Gadair Ddu gael ei gosod ar flanced a’i llusgo’n ofalus allan o’r parlwr ac i lawr y grisiau. Daeth i’r amlwg fod y teulu wedi cymryd darn o waelod bob ochr i ffrâm drws y parlwr i hwyluso’r broses o symud y gadair.IMG_2100.jpg Tynnu coes oedd Gerald, felly, pan ddywedodd y byddai’n rhaid troi’r gadair fregus ar ben i waered cyn ei symud o’r ystafell… Gerald 1 v 0 Parc!
Mae cyfnod hynod gyffrous o’n blaen, felly cofiwch gadw golwg am ddiwrnodau agored unigryw. Os ydach chi’n trefnu rhaglen i gymdeithas neu grŵp o bobl, byddem ni wrth ein boddau’n dod i roi sgwrs i chi ar y prosiect. Cofiwch hefyd am ein harddangosfa arbennig ym Mhlas Tan y Bwlch (Maentwrog).
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd!

Over the past couple of weeks we have seen the good, the bad and the mysterious be cleared from Yr Ysgwrn. It felt like a long time coming but the day had finally arrived when a moving truck was parked out in front of the iconic farmhouse. Gerald Williams was, of course, there to supervise throughout the week, watching carefully as items were packed into boxes often commenting “oh that’s where that went”!
As the furniture was taken out, layers of history were revealed to us and no more so that behind the Cloc Tywydd (Barometer). The 26 layers of wallpaper in the Cegin can be read like a fossil for Yr Ysgwrn’s history. Interestingly the wall behind the dresser was bear, suggesting that this piece of furniture was carefully wedged under the beams before the date of the first layer of paper.IMG_2063 Although the fire has been lit almost every day we expected the furniture to be damp and even show signs of a little mold where they were pressed against the walls, but they were curiously dry. All items range in date, from a Welsh oak side table dated around 1650 to a Wardrobe from the 1950s, giving us a wide range of conservation needs throughout the collection. The larger furniture has traveled to a workshop in Carmarthen.
Then came the nerve-wracking day of moving the chairs and thankfully the rain took a break that morning. All six have been kept locally for any conservation work to be done. All fingers were crossed as Y Gadair Ddu was placed on a blanket and gently slid out the Parlwr and down the stairs. Cludo'r gadairIt seems that the family sometime in the past have taken a chunk out of each side of the door frame to accommodate Y Gadair Ddu. Gerald was actually pulling our leg when he told us we will need to turn the fragile chair upside-down to remove it. Gerald-1 vs 0-Parc!
Exciting times are afoot so look out for special open days. If you are planning a program for a society or social group one of our team would be happy to come and talk about the project. Don’t forget our exhibition in Plas Tan y Bwlch.
Have a wonderful Christmas and a Happy New Year.

Hel Pac am y Tro/ Packing Up for Now

Cau- am y tro/ Closing- for now

Ddydd Llun, Tachwedd 30ain, bydd drws yr Ysgwrn yn cau i’r cyhoedd, am y tro.
cefn cadairOherwydd gwaith gwarchod a datblygu, ni fydd yr Ysgwrn ar agor i’r cyhoedd am gyfnod amhenodol o ddiwedd y mis, ond fe fydd cyfle prin i’r cyhoedd ymweld â’r lleoliad hanesyddol hwn mewn Diwrnod Agored ddydd Sadwrn, Tachwedd 28ain, rhwng 11 a 3.

Mae rhan o’r gwaith wedi dechrau eisoes, ond erbyn hyn, oherwydd rhesymau iechyd a diogelwch, ni fydd hi’n bosib i’r cyhoedd ymweld â’r Ysgwrn.

llun
Gerald gan Keith O’Brien

Bydd y Diwrnod Agored felly yn gyfle i ymweld a’r safle cyn i’r gwaith adeiladu mawr fynd rhagddo, sgwrsio â’r tîm sy’n gofalu am y cynllun, edrych ar gynlluniau’r safle a chyfle hefyd i sgwrsio â Gerald Williams, nai Hedd Wyn a chael hanes teulu’r Ysgwrn a’r Gadair Ddu. Yn ogystal, am 1 o’r gloch bydd yr awdur Haf Llewelyn yn rhoi sgwrs ar hanes teulu’r Ysgwrn.

Sian Griffiths yw Rheolwr Prosiect yr Ysgwrn. Dywedodd,
“Bydd y Diwrnod Agored yn gyfle i ni esbonio beth sy’n digwydd ar y safle dros y misoedd nesaf, gan gynnwys adfer y cwt mochyn, gosod seiliau i’r boilar biomas a chodi sied amaethyddol newydd gyda tho gwair. Yn ystod y flwyddyn nesaf, bydd y gwaith o adnewyddu’r tŷ ei hun yn cychwyn yn ogystal ag adnewyddu rhai o’r adeiladau eraill ar y safle, gan gynnwys y Beudy Tŷ a throi’r Beudy Llwyd yn adeilad croeso. Hefyd, bydd maes parcio newydd yn cael ei osod, waliau cerrig yn cael eu trwsio, gerddi’n cael eu hadfer a chwblhau gwaith llwybrau ac amgylcheddol amrywiol hefyd.
Yn anffodus, golyga hyn na fydd mynediad i’r cyhoedd i’r Ysgwrn o Dachwedd 30ain ymlaen hyd ail agor y safle yn ystod y Gwanwyn 2017. Felly, mae mynychu’r Diwrnod Agored yn gyfle gwych i ymweld â’r safle yn ei ffurf bresenol, cyn i’r gwaith datblygu ddechrau.”

Yn y cyfamser, y bwriad yw parhau i rannu straeon a hanesion Hedd Wyn a’r Ysgwrn ym Mhlas Tan y Bwlch. Yno mae arddangosfa sy’n cynorthwyo’r Awdurdod i ddehongli negeseuon Yr Ysgwrn tra bod gwaith angenrheidiol yn digwydd ar y safle yn Nhrawsfynydd. Mae’r arddangosfa yn cynnwys replica o’r Gadair Ddu a gwblhawyd drwy ddefnyddio technoleg argraffu 3D, ynghyd â gwaith yr artist Luned Rhys Parri a disgyblion o ysgolion lleol Bro Hedd Wyn, Bro Cynfal ac Edmwnd Pryd yn ail greu cegin yr Ysgwrn mewn papier-mâché.

 
On Monday, November 30th, Yr Ysgwrn will close its door to the public, for the time being.O flaen tŷ
Due to conservation and development work, Yr Ysgwrn, for an indefinite period, will not be open to the public from the end of the month. However, there will be a rare opportunity for the public to visit this historic location during an Open Day on Saturday, November 28th, between 11 and 3.

Part of the work has already begun, but now, due to health and safety reasons, it will not be possible for the public to visit Yr Ysgwrn. IMG_2376The Open Day will therefore be an opportunity to visit the site, talk to the project team about the site, look at site plans before major construction work begins and Gerald Williams, Hedd Wyn’s nephew, will be on hand to talk family’s history at Yr Ysgwrn and the Black Chair. Also, at 1pm, author Haf Llewelyn will give a talk on the history of the family at Yr Ysgwrn.

Yr Ysgwrn’s Project Manager is Sian Griffiths. She said,
“The Open Day is an opportunity for us to explain what is happening on the site over the coming months, including restoring the piggery, laying the foundations for the boiler biomass and building a new agricultural shed with a thatched roof. During next year, the work of renewing the house itself will begin, together with some of the exterior buildings on the site including the Beudy Tŷ and turning Beudy Llwyd into a welcome building. Also, a new car park will be installed, stone walls will be repaired, the gardens will be restored and footpaths to be completed together with some environmental work.
This means unfortunately that there will not be public access to Yr Ysgwrn from November 30th until the site is reopened during the spring of 2017. Therefore, attending the Open Day is an excellent opportunity to view the site in its present form, before development begins. ”

In the meantime, the intention is to continue to share stories and anecdotes of Hedd Wyn and Yr Ysgwrn at Plas Tan y Bwlch. An Exhibition at Plas will assists the Authority to interpret the messages of Yr Ysgwrn whilst the necessary work is undertaken on site at Trawsfynydd. The exhibition includes a replica of the Black Chair completed by using 3D printing technology, along with the work of the artist Luned Rhys Parri and pupils from the local Bro Hedd Wyn, Edmwnd Prys and Bro Cynfal schools. During the summer the artist and the pupils worked on recreating Yr Ysgwrn’s kitchen in papier-mâché.

Cau- am y tro/ Closing- for now

Y gwaith yn cychwyn/ The work begins

Cyffro mawr! Yn dilyn dros flwyddyn o gynllunio a thrafod (a chyda gwallt y pen yn prysur wynnu) mae’r gwaith o warchod a datblygu’r safle wedi dechrau. Rhwng clirio’r twlc mochyn a chlirio’r ffermdy mae ambell i drysor wedi dod i’r golwg. Mae’r rhain yn cynnwys wal lechen hyfryd yn ’stafell y forwyn a oedd yn cuddio o dan hen haenau o bapur wal, a daethpwyd o hyd i lyfrau hen iawn yn y twlch mochyn. Dros yr wythnosau nesaf mi fydd cwmni RL Davies yn tynnu’r sied alwminiwm mawr i lawr ac yn adeiladau sied amaethyddol newydd islaw’r tŷ, i gynnwys to gwair.

Mi fydd yna ddiwrnod agored ar y 30ain o Hydref rhwng 11 a 4 o’r gloch. Dyma gyfle gwych i ymweld â’r Ysgwrn cyn i’r gweithwyr ddechrau arni go iawn. Cynhelir y diwrnod agored olaf ar yr 28ain o Dachwedd.
Dyddiad cau swyddogol Yr Ysgwrn yw’r 30ain o Dachwedd. Gofynnwn yn garedig i chi gysylltu o flaen llaw os ydych chi’n bwriadu ymweld cyn y dyddiad hwnnw, gan fod angen i’r gweithwyr fod yn ymwybodol o bwy sydd ar y safle a phryd.

Cofiwch fod yr arddangosfa ym Mhlas Tan y Bwlch ar agor trwy gydol y flwyddyn.

Exciting! Following over a year of planning and debating (and greying hair) the conservation and development work is finally starting on site. Between clearing out the pigsty and farmhouse there have been a few treasures making an appearance. These include a beautiful slate wall that was hiding under some damaged layers of wall paper in the maid’s room and some old family books in the pigsty. Over the coming weeks the contractors, RL Davies, will be taking the large aluminium shed down and Building a new one further down the field with a grass roof.
There will be an open day on October 30th between 11-4. This will be a great opportunity to see Yr Ysgwrn before the work really gets going. The last open day will be held on November the 28th.
The official closing date for Yr Ysgwn is on November 30th. We ask that you please contact us to arrange a visit if you would like to go before that date, as we will need to inform the contractors who will be on site and when.
Don’t forget the exhibition will be open in Plas Tan y Bwlch throughout the year.

Y gwaith yn cychwyn/ The work begins